I. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zakres oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży zawieranych z 2concept sp. z o.o. 40-203 Katowice, Al. Roździeńskiego 188c, NIP: 6351851152, REGON: 383111381, za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem: www.alotres.pl, a także warunki oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem witryny o której mowa w pkt. I ppkt. 1, w formie która umożliwia przed zawarciem umowy, pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.
 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
II. Definicje:

1. Użyte niniejszym regulaminie pojęcia należy rozumieć następująco:

a) Sklep Internetowy to witryna internetowa o adresie www.alotres.pl, umożliwiająca Klientom składanie ofert zawarcia umowy sprzedaży, których przedmiotem są  ujawnione na stronie internetowej towary Sprzedawcy.
b) Sprzedawca, to właściciel Sklepu Internetowego zamieszczonego pod adresem www.alotres.pl, którym jest firma 2concept sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Al. Roździeńskiego 188c, NIP: 6351851152, REGON: 383111381 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000782186
c) Konsumentem jest to osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

III. Zawieranie umowy sprzedaży, sposób składania zamówień, ceny towarów, czas realizacji zamówienia i potwierdzenie zamówienia.

 1. W celu dokonania zakupu towarów dostępnych w sklepie internetowym należy złożyć zamówienie.
 2. Towary prezentowane na stronie internetowej wraz ustaloną ceną, dostępnością równą lub wyższą niż 1 i określonym terminem wysyłki, stanowią ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Związanie Sprzedawcy ofertą złożoną na stronie internetowej następuje, gdy otrzymanie tej oferty zostało potwierdzone przez Klienta. Potwierdzenie otrzymania oferty przez Klienta nie oznacza jej przyjęcia, lecz powoduje związanie Sprzedawcy ofertą. W szczególności cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili potwierdzenia przez Klienta otrzymania oferty.
 4. Kliknięcie przycisku ,,dodaj do koszyka" przy towarze, który umieści towar w zakładce ,,Koszyk" stanowi potwierdzenie przez Klienta otrzymania oferty i od tego momentu wiąże Sprzedawcę.
 1. Umowa pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Sprzedawca wysyła klientowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu przez klienta.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedawcę za pomocą Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, pocztą elektroniczną pod adresem kontakt@2concept.pl
 3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą przetwarzane następnego dnia roboczego.
 4. Sprzedawca nie odpowiada za szkody jakie mogą powstać w wyniku podania przez klienta nieprawidłowych danych. Klient może w każdej chwili skorygować błędne dane w czasie składania zamówienia lub w ustawieniach swojego konta w sklepie internetowym. Po złożeniu zamówienia Klient może do momentu nadania przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej nabyty przez Klienta towar korygować błędy we wprowadzonych danych, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres:  kontakt@2concept.plbądź telefonicznie pod tel. 603 100 659
 5. Sprzedawca w odpowiedni sposób zabezpieczy treść zawartej umowy i dane osobowe Klienta przed dostępem osób trzecich.
 6. Zamówiony przez Klienta towar zostanie dostarczony w sposób wybrany przez Klienta w złożonym zamówieniu. Aktualne informacje dotyczące oferowanych sposobów i kosztów dostawy znajdują się na podstronie „Dostawa” Sklepu Internetowego www.alotres.pl.
 7. Okres realizacji zamówienia, liczy się od momentu nadesłania przez Sprzedawcę potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta do momentu nadania paczki zawierającej przedmiot umowy i wynosi do 3 dni roboczych.
 8. W przypadku braku towaru w magazynie Klient zostanie poinformowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, może odstąpić od umowy sprzedaży w zakresie wybranych przez niego lub wszystkich zamówionych produktów bądź odstąpić od umowy sprzedaży w zakresie pozycji która wydłuża czas realizacji zamówienia.
 9. W trakcie realizacji zamówienia Sprzedawca może kontaktować się z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 10. Potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży zostanie doręczone Klientowi na trwałym nośniku tj. za pomocą poczty elektronicznej na adres podany przy rejestracji bądź przy składaniu zamówienia (w przypadku, gdy są one odmienne), niezwłocznie po przetworzeniu zamówienia przez Sprzedawcę, wraz z załącznikami w formie plików w formacie PDF obejmujących regulamin wiążący strony umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 11. Wszystkie towary oferowane w Sklepie Internetowymmają cenę wyrażoną w polskich złotych z wliczonym podatkiem VAT.
 12. Umowa może być zawarta tylko w języku polskim. Dla zawartych umów prawem właściwym jest prawo polskie.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się na stronie internetowej, wprowadzania nowych towarów na stronę sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego bądź wprowadzania w nich zmian.
 14. Promocje w sklepie nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 15. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty.
 16. Sprzedawca zastrzega sobie okresowe ograniczenia bądź wyłączenia dostępności strony, bądź funkcji składania zamówień, z przyczyn technicznych bądź organizacyjnych.

 

IV. Formy płatności.

 1. Należność za zamówiony towar można uregulować w następujący sposób:

a) przelewem na rachunek bankowy nr: 98 1140 2004 0000 3702 7870 9908

 1. W przypadku wyboru sposobu płatności "przelew", towar jest wysyłany w momencie zaksięgowania środków pieniężnych na koncie bankowym Sprzedawcy w pełnej wartości zamówienia. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.
 2.  Formę płatności określa Klient w momencie składania zamówienia i może ona wpływać na ostateczną cenę towaru. Ostateczna cena towaru wraz ze wszystkimi opłatami, w tym wynikającymi z wybranej przez Klienta formy płatności i kosztami wysyłki jest określona na formularzu zamówienia w rubryce „Do zapłaty”.

 

V. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość ze Sprzedawcą, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt V ppkt 8 i pkt V ppkt 10, poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej przez Konsumenta, umowę uważa się za niezawartą.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683), a także przy pomocy wzoru udostępnionego przez Sprzedawcę pod adresem: www.mylovelybox.pl lub w każdej innej dopuszczalnej przez prawo formie, z wyłączeniem formy elektronicznej. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.  
 4. Konsument jest uprawniony do nadesłania lub złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy między innymi w siedzibie Sprzedawcy tj. 
  Al. Roździeńskiego 188c,  40-203 Katowice
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu w formie wiadomości elektronicznej, na adres podany przez Konsumenta w jego oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub w formie pisemnej na adres do korespondencji wskazany przez Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.  
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza czynności konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta. W przypadku, gdy Konsument wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, wyszczególniony na podstronie pt. „Dostawa”, Sprzedawca zwróci koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta w wysokości odpowiadającej najtańszemu zwykłemu sposobowi dostarczenia oferowanego przez Sprzedawcę, bez dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta. 
 11. W przypadku, gdy Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą nie przysługuje Konsumentowi między innymi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
g) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy prenumeratę;
h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


VI. Reklamacje.

 1. Towary sprzedawane w Sklepie Internetowym nie są objęte gwarancją Sprzedawcy.
 2. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem, strony na podstawie art. 221.k.c. całkowicie wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta będącego Konsumentem w przypadku, gdy rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 4. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. W przypadku, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może skorzystać z uprawnień określonych w pkt VI ppkt 6 niniejszego regulaminu. Przedmiotowe uprawnienia maja charakter równorzędny.
 6. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny  albo o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie znajduje zastosowania, w przypadku, gdy rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Konsument może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 7. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 9. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 10. Koszty wymiany lub naprawy towaru z tytułu  rękojmi ponosi Sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia, z zastrzeżeniem wyjątków stypizowanych w art. 5611 § 2 i 3 k.c.
 11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwą rzecz do Sprzedawcy na adres Al. Roździeńskiego 188c, 40-203 Katowice. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 12. Postanowienia punktu poprzedzającego stosuje się również w przypadku zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta i wymiany rzeczy na wolną od wad.
 13. Sprzedawca zobowiązuje się do przyjęcia od Konsumenta rzeczy wadliwej w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 14. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania przez Konsumenta wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożonego oświadczenia o obniżeniu ceny z określoną kwotą, o którą cena ma być obniżona, w terminie 14 dni. W przypadku braku takiego oświadczenia Sprzedawcy, żądanie lub oświadczenie Konsumenta Sprzedawca uznaje za uzasadnione.
 15. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi, a w przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sprzedawcy ustaje z upływem roku od dnia wydania rzeczy Konsumentowi.
 16. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, z zastrzeżeniem, że bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w podpunkcie poprzednim.
 17. W terminach określonych w pkt VI ppkt 16 regulaminu Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 18. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 19. Postanowienia podpunktu powyższego stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 20. Jeżeli określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 21. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się postanowienia pkt VI ppkt 16 regulaminu, z tym że bieg terminu, o którym mowa w pkt VI ppkt 16 regulaminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

VII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

 1. Spory dotyczące rozpatrywania reklamacji mogą być rozstrzygane na drodze polubownej, poprzez skierowanie sprawy m.in. do mediacji przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, stałych polubownych sądów konsumenckich, rzeczników konsumentów i innych instytucji.
 2. Mediacja przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej odbywa się wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Ma charakter dobrowolny. Umożliwia stronom sprawne rozwiązanie sporu, co do zasady bez kosztów i  nadmiernego formalizmu.
 3. Stałe polubowne sądy konsumenckie, a w szczególności stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej stanowią również polubowny sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Mają charakter dobrowolny. Inicjatorem postępowania może być zarówno Konsument jak i Sprzedawca. Postępowanie przed niniejszymi sądami odznacza się mniejszym formalizmem w stosunku do postępowania przed sądem powszechnym.  Postępowanie ma charakter bezpłatny, za wyjątkiem kosztów opłacenia ekspertyz zleconych rzeczoznawcom.
 4. Rzecznik konsumentów zapewnia bezpłatne poradnictwo konsumenckie i udziela informacji prawnej w zakresie ochrony interesów Konsumenta. Może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz Konsumenta oraz wstępować, za jego zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów Konsumenta.
VIII. Ochrona danych osobowych
 1. Składając zamówienie w poprzez Sklep Internetowy, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie prowadzonej przez my Lovely Box Adrian Pyrek oraz na ich przetwarzanie dla celów zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi zrealizowanie zamówienia przez Sprzedawcę. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 -j.t.)w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie.
 3. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe:
  a)nazwisko i imię,
  b) numer telefonu,
  c) adres e-mail,
  d) adres do wysyłki,
  e) Numer Identyfikacji Podatkowej.
 4. Klient może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu informowania Klienta o nowych towarach i promocjach dostępnych w Sklepie Internetowym.
 5. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zamawiającego, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 6. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być udostępnione:
a) na podstawie odpowiednich przepisów prawa odpowiednim organom państwowym na ich żądanie,
b) innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa,
c) firmom przewozowym,
d) operatorom płatności,
 1. Klienci sklepu internetowego mają prawo dostępu do treści  swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu bezpośrednio do sklepu internetowego.

 

IX.  Postanowienia końcowe
 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a 2concept sp. z o. o. .
 2. Do rozstrzygania sporów pomiędzy przedsiębiorcami wynikających z umów sprzedaży dokonanych za pośrednictwem sklepu internetowego właściwy jest Sąd miejsca siedziby Sprzedającego.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 21 października 2019 r.

 

Produkt dodany do porównania.